[language-switcher]
Supplier

Paliria

Paliria
Filters
Paliria
“paliria” baked eggplant paste in glass jars
Packing:
12 x
480g
Supplier: paliria
“paliria” baked eggplants (imam) in easy open tins
Packing:
12 x
280g
Supplier: paliria
“spitika” eggplants imam in tray
Packing:
6 x
400g
Supplier: paliria
“paliria” meatballs in tomatosauce in easy open tins
Packing:
12 x
280g
Supplier: paliria
“paliria” stifado onions in easy open tins
Packing:
12 x
280g
Supplier: paliria
“paliria” green beans in oil in easy open tins
Packing:
12 x
280g
Supplier: paliria
“spitika” penne with minced meat in tray
Packing:
6 x
400g
Supplier: paliria
“paliria” fava beans in easy open tins
Packing:
12 x
280g
Supplier: paliria
“spitika” lentils soup in tray
Packing:
6 x
400g
Supplier: paliria
“spitika” beans soup in tray
Packing:
6 x
400g
Supplier: paliria
“spitika” chicken burger with greens in tray
Packing:
6 x
280g
Supplier: paliria
“spitika” meatballs with smashed potatoes in tray
Packing:
6 x
400g
Supplier: paliria
“spitika” green beans in olive oil in tray
Packing:
6 x
400g
Supplier: paliria